2021-25 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

20.09.2021r.


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Okres obowiązywania:  

od  1.09.2021 do  30.11.2021


Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło - 5.504,52 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 730).

 

Okres

1.09.2021 r. - 30.11.2021 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

275,23 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

330,27 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

385,32 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

220,18 zł

 

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).


Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek


Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony275,23 zł
(I rok nauki)


emerytalne


26,86 zł


26,86 zł

rentowe

17,89 zł

4,13 zł

chorobowe

-

6,74 zł

wypadkowe

x*)

-330,27 zł
(II rok nauki)


emerytalne


32,23 zł


32,23 zł

rentowe

21,47 zł

4,95 zł

chorobowe

-

8,09 zł

Wypadkowe

x*)

-385,32 zł
(III rok nauki)


emerytalne


37,61 zł


37,61 zł

rentowe

25,05 zł

5,78 zł

chorobowe

-

9,44 zł

wypadkowe

x*)

-220,18 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)


emerytalne


21,49 zł


21,49 zł

rentowe

14,31 zł

3,30 zł

chorobowe

-

5,39 zł

wypadkowe

x*)

-


Uwaga:
*
) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści