2020-5 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

18.10.2020r.


WALNE ZGROMADZENIE CECHU


W dniu 10 września 2020 r. o godzinie 9.00 w Sali Kantora Izby rzemiosła w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości. W Zgromadzeniu uczestniczyli członkwie oraz zaproszony gość, ze względu na brak qworum walne zgromadzenie odbyło się w drugim terminie tj. 10.09.2020 o godzinie 9.30.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad:wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza obrad


2.  Przyjęcie porządku obrad


3.  Przyjęcie regulaminu obrad


4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia


5.  Powołanie komisji:


  • mandatowo- skrutacyjnej

  • uchwał i wniosków


6.  Sprawozdanie z działalności organów samorządowych Cechu za rok 2019


  • Zarządu

  • Komisji Rewizyjnej

  • Sądu Cechowego


7.  Spawozdanie Finansowe Cechu za rok 2019 i projekt planu finansowego na rok 2020


8.  Dyskusja nad pkt 6 i 7


9.  Podjęcie uchwał


  • zatwierdzenia sprawozdań organów samorządowych

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 i udzielenie Zarządowi absolutorium

  • zatwierdzenie wysokości składek członkowskich za 2020 oraz opłat za inne świadczenia

  • zatwierdzenie planu finansowego na 2020 rok


10.  Wolne wnioski i zakończenie obrad

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.

Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści