Aktualnosci - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI

Komunikat  nr 4

1.Zarząd\n Cechu  organizuje  wycieczkę  na zamek  do Gołuchowa  w dniu  10.10.2019r. Wyjazd  o godz. 11.00  W programie  zwiedzanie  zamku  w Gołuchowie oraz\n przejazd  do\n Kalisza . Powrót w godzinach późno wieczornych  . Koszt  20 zł od osoby\n .Termin zgłaszania chętnych  do 1.10.2019r

2.W\n dniu  11 grudnia\n 2019r  organizujemy\n opłatek  dla\n naszych emerytów. Na spotkanie to  zapraszamy  również członków   Cechu.  Spotkanie  to  odbędzie  się  w Zajeździe  U Dziadka  w Grudzicach  o godz. 15.00   Zapisy  w biurze  Cechu do dnia 28\n listopada 2019 r.

3.\n Przypominamy  wszystkim\n członkom  o\n terminowym opłacaniu  składki\n członkowskiej 

 

Wynagrodzenie\n uczniów

 (aktualizacja: 5 września 2019)   !!!!  Zmiana podstawy

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

Wynagrodzenie uczniów

\n
\n

Obowiązuje od

\n
\n

I rok nauki

\n
\n

II rok nauki

\n
\n

III rok nauki

\n
\n

241,96 zł

\n
\n

290,35 zł

\n
\n

338,75 zł

\n
\n

01.09.2019

\n

Zmiana przepisów od 1\n września 2019 r. podwyżka procentowa wynagrodzenia\n uczniów 

Kwoty wynagrodzeń pracowników\n młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne\n wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać\n uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego\n wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii\n uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Pracodawca może wystąpić z\n wnioskiem o refundację wynagrodzenia oraz składek na\n ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego, jednak\n refundacji podlega wyłącznie kwota nie wyższa, od\n wskazanej w tabeli. Od 31 sierpnia 2004r. obowiązują nowe\n zasady refundacji. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć\n do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Z refundacji może skorzystać\n wyłącznie pracodawca, który:

    \n
  • zatrudnia młodocianych w\n zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w\n art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o\n promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...),
  • \n
  • pracodawca, osoba prowadząca\n zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona\n u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia\n przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i\n pedagogicznych określonych w przepisach regulujących\n odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie\n Kodeksu pracy;
  • \n
  • w okresie roku\n poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został\n skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie\n przepisów ustawy.
  • \n

Rozporządzenie Rady Ministrów\n z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające\n rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego\n młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2019 poz. 1636):

6) w § 19 ust. 2 otrzymuje\n brzmienie:

„2. Stosunek procentowy\n wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie\n mniej niż 5%;

2) w drugim roku nauki – nie\n mniej niż 6%;

3) w trzecim roku nauki – nie\n mniej niż 7%

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

 

Wróć do spisu treści