CECH Opole

Przejdź do treści

Aktualności
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
       
Komunikat                nr1/2019
     

       
     
     
Z życia organizacji
     
 1. Izba            Rzemieślnicza organizuje zabawę karnawałową w Restauracji            Czardasz w dniu 22 luty 2019 r. od godz. 19 Koszt 100zł od            pary Zapisy w Izbie Rzemieślniczej pod numerem telefonu 77            4543173
 2. W pierwszych dniach maja 2019r na płycie lotniska w Polskiej            Nowej Wsi organizowane będą pokazy lotnicze. Członkowie            Cechu zostali zaproszeni do wystawiania się i promowania            własnych produktów i wyrobów. Impreza organizowana jest we            współpracy z OCRG i Małej Polskiej Floty.
     

       
     
     
Progi podatkowe w podatku dochodowym od                osób fizycznych
     
Progi podatkowe w 2019 roku będą takie same              jak w roku 2018, choć należy mieć na uwadze, że zmianie              uległy przepisy ustawy                    o podatku od osób fizycznych w zakresie kwoty wolnej o podatku.
     
W związku z powyższym wysokość progów              podatkowych w roku 2019 jest następująca:
     
 • pierwszy próg podatkowy - 18% do kwoty 85              528 zł,
 • drugi próg podatkowy - 32% powyżej kwoty 85              528 zł.
     
Pierwszy próg podatkowy obejmie osoby, które              w 2019 roku uzyskają dochody poniżej 85 528 zł. Natomiast po uzyskaniu              dochodów ponad 85 528 zł obowiązywał będzie już drugi próg              podatkowy.
     
Przy czym wyjaśnienia wymaga fakt, że po              przekroczenie pierwszego progu podatkowego podatnik nie              płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w roku              podatkowym dochodu, ale jedynie od tej części dochodów,              które przekraczają pierwszy próg podatkowy, czyli 85 528              zł.
     
Kwota zmniejszająca podatek oraz kwota                wolna od podatku
     
Zmianie ulega kwota                    wolna od podatku. W świetle nowych regulacji, wprowadzonych              ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o              podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o              zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów              osiąganych przez osoby fizyczne, kwota zmniejszająca              podatek (kwota wolna od podatku) w roku 2018, odliczana w              rocznym zeznaniu podatkowym PIT (składanym w roku 2019)              wynosić będzie:
     
 • 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku              nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (wówczas nie odprowadza się podatku);
 • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:            883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od            8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 556 zł 02                gr - dla podstawy              obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:            556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od            85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
     

       
     
     
Odpisy na ZFŚS w 2019 roku
     
W 2019 r. do ustalenia odpisu na ZFŚS              przyjmowane będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w              gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., które              wynosiło 3278,14 zł. Oznacza to, że odpis na ZFŚS w 2019              roku wyniesie:
     
         
 • odpis podstawowy 37,50 proc. - 1229,30 zł,
 • odpis na jednego                    pracownika młodocianego:
 • w pierwszym roku nauki 5 proc. - 163,91 zł,
 • w drugim roku nauki 6 proc. - 196,69 zł,
 • w trzecim roku nauki 7 proc. - 229,47 zł,
 • odpis podwyższony 50 proc. - 1639,07 zł,
 • zwiększenie 6,25 proc. - 204,88 zł
 • zwiększenie 7,5 proc. - 245,86 zł.
                   

       
     
     

       
     
     
Świadczenie urlopowe
     
         
 • od  1.01.2019 do  31.12.2019
 • Przepis art. 3 ust. 4 ustawy                  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa                  górną granicę świadczenia urlopowego dla                  poszczególnych grup pracowników, ustalaną w                  odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych                  grup. Pracodawca może ustalić wysokość świadczenia                  urlopowego na poziomie niższym niż odpis podstawowy -                  właściwy dla danego rodzaju zatrudnienia. Zakładając,                  że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości                  odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca w 2019 r.                  wypłaca świadczenie urlopowe:

1) Pracownikowi                  zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach, w                  wysokości:
                   
                                                                          
 • na pełny etat - 1.229,30 zł,
 • na 3/4 etatu - 921,98 zł,
 • na 1/2 etatu - 614,65 zł,
 • na 1/4 etatu - 307,33 zł
                                           

               
                                           

               
                                                       

       
     
     
Współczynnik urlopowy
     
od  1.01.2019 do  31.12.2019
     
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za                urlop wypoczynkowy w 2019 r.
     
Wartość współczynnika urlopowego w 2019 r.              służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień              urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w              pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu              niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z              rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu              pracy, wynosi 20,92, a wynika z następującego wyliczenia:
     
[365 dni roku – (52 niedziele +              10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92.
     
Jednorazowa amortyzacja
     

       
     
     
Wszyscy podatnicy
     
od  1.01.2019 do  31.12.2019
     
                                                             
Uprawnieni do                          jednorazowej amortyzacji*)
                                           
Kwota limitu
                         w 2019 r.
                                                                   
Podatnicy,                        którzy nabyli fabrycznie nowe środki trwałe                        zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT w roku                        podatkowym, w którym środki te zostały                        wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz                        wartości niematerialnych i prawnych, do                        wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym                        kwoty 100.000 zł. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę                        odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet                        nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów                        uzyskania przychodów.
               
Prawo jednorazowej amortyzacji                        przysługuje, pod warunkiem że:
               
1) wartość                        początkowa jednego środka trwałego, nabytego w                        roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł                        lub
               
2) łączna wartość początkowa co                        najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku                        podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a                        wartość początkowa każdego z nich przekracza                        3.500 zł.
                                           
100.000 zł
                                                       
Podstawa prawna: Art. 22k ust. 14-21 ustawy z dnia 26 lipca              1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z              2018 r. poz. 1509 ze zm.) i odpowiednio art. 16k ust.              14-21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym              od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).
     
*) Uwaga: Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający              działalność gospodarczą w związku z nabyciem fabrycznie              nowego środka trwałego mają prawo do skorzystania z              preferencyjnej amortyzacji na podstawie:
     
art. 22k ust. 7-13              updof i art. 16k ust. 7-13 updop – w ramach limitu 50.000              euro lub
     
art. 22k ust. 14-21              updof i art. 16k ust. 14-21 updop – w ramach limitu              100.000 zł.
     

       
     
     
Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający                działalność gospodarczą
     
od  1.01.2019 do  31.12.2019
     
                                                             
Uprawnieni do                          jednorazowej amortyzacji**)
                                           
Kwota limitu
                         w 2019 r.
                                                                   
Prawo do jednorazowej amortyzacji,                        co do zasady, mają mali podatnicy*) oraz podatnicy rozpoczynający                        prowadzenie działalności gospodarczej w                        odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do                        grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów                        osobowych), w roku podatkowym, w którym środki                        te zostały wprowadzone do ewidencji środków                        trwałych oraz wartości niematerialnych i                        prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku                        podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro                        łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych
                                           
214.000 zł
                                                       
*) Małym podatnikiem w 2019 r. jest podatnik, u              którego w 2018 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z              kwotą należnego VAT, nie przekroczy 5.135.000 zł, a w              przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze              sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.
     
Zatrudnianie młodocianych pracowników -                zmiany od 01 września 2018 r.
     

             
     
Od 1 września 2018 r. wiek              osoby, którą będzie można uznać za młodocianą, zostanie              obniżony z 16 do 15                lat. Wolno              zatrudniać tylko takich młodocianych, którzy ukończyli co              najmniej szkołę podstawową oraz posiadają świadectwo              lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie              zagraża ich zdrowiu. Młodociany, który nie posiada              kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu              przygotowania zawodowego.
     

     
     

						    
 
W dniu 12grudnia 2018r w opolskiej restauracji „U Dziadka” odbyło się spotkanie opłatkowe rzemieślników i emerytów. Przy wigilijnym stole zasiedli członkowie opolskiego Cechu i po raz pierwszy członkowie Cechu Kominiarzy Polskich. Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście. Gośćmi byli:Biskup Opolski  ks. Paweł Stobrawa, Kapelan rzemiosła opolskiego ks.Hubert Chudoba,Wicewojewoda-Violetta Porowska,Prezes Izby Rzemieślniczej-Tadeusz Staruch ,przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Wszystkich zgromadzonych w imieniu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Cechu Kominiarzy Polskich-przywitali Cechmistrz Jan Dambon i Starszy Cechu Waldemar Drożdżol. Emeryci zostali obdarowani upominkami.
Przygrywał zespół muzyczny i towarzyszyła nam świąteczna atmosfera.
    
1 września 2018 r.  odbył  się  piknik , w którym uczestniczyli rzemieślnicy naszego  Cechu ,wraz  z rodzinami .
          Cały piknik przebiegał w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze, dopisała duża liczba uczestników, co świadczy o tym, że rzemieślnicy  bardzo pozytywnie odbierają taką formę spędzania wolnego czasu i integracji.  Wszyscy bawili się świetnie. Na najmłodszych uczestników pikniku czekało: malowanie twarzy,  dmuchany zamek  , gry i zabawy na sali.
         Piknik  uświetnił występ znanego wszystkim aktora ,piosenkarza i artysty kabaretowego ,obecnie  występującego  w kabarecie  „Rak”   Krzysztofa Respondka .
        Przez cały czas trwania pikniku przygrywał nam  świetny zespół muzyczny „Metron"z Raszowej.

 
Komunikat nr.3         
          
            
Zarząd  Cechu  organizuje  01 września  2018r.  w godz. 15.00-21.00  Piknik Rzemieślniczy  w Zawadzie w Ośrodku  Żwirek . Chętnych  prosimy o zapisywanie  się w biurze cechu do  17 sierpnia 2018r. Przy zapisie  będzie pobierana kaucja  w kwocie 30 zł od osoby , która będzie zwracana  na pikniku .
            
3.Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych
            
od  1.06.2018 do  31.08.2018
            
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2018 r. wyniosło - 4.622,84 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 472).
            
                                                                                              
Okres
                                                                
1.06.2018 r. - 31.08.2018 r.
                                                                                                      
I rok nauki –                           nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia
                                                                
184,91 zł
                                                                                                      
II rok nauki –                           nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia
                                                                
231,14 zł
                                                                                                      
III rok nauki –                           nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia
                                                                
277,37 zł
                                                                                    
            
Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U.  z 2014 r. poz. 232 ze zm.). Podstawą odpisów w 2018 r. (tak jak w 2017 r.) jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne z II półrocza 2012 r., tj. 3161,77 zł.
            
            
4.Wysokość odpisów na zfśs w 2018 r.
                                                                                    
Odpisy na zfśs w 2018 r.
                                                          
                                                                                            
OBOWIĄZKOWE
                                                          
                                                                                            
na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%)     1185,66 zł
                                                                                                                                                     
na jednego zatrudnionego wykonującegon pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych (50%)     1580,89 zł
                                                                                                                                                     
na jednego młodocianego:
                                                          
● w pierwszym roku nauki (5%)   158,09 zł
● w drugim roku nauki (6%)  189,71 zł
● w trzecim roku nauki (7%)    221,32 zł
                                                          
                                                                          
Miesięczne przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2012 r. stanowi również maksymalną podstawę do ustalenia świadczenia urlopowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, które mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia 2018 r. mniej niż 50  pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku    gdy świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi  zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy należy je obniżyć proporcjonalnie do etatu.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Komunikat nr.1
1.Z życia organizacji
W dniu 19 marca 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków cechu. Przypominamy iż zgodnie z uchwałą Walnego zgromadzenia z roku poprzedniego składki członkowskie dla członka zwyczajnego wynoszą miesięcznie 29 zł . Składka za ucznia wynosi 6 zł.
Na walnym zgromadzeniu w dniu 19 marca 2018r podjęto uchwałę o opłacie za spisywanie umowy o naukę zawodu w kwocie 25 zł , którą będzie płacił rodzic , lub opiekun prawny dziecka.
W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 r. cech zamierza zorganizować dla członków cechu szkolenie. Takie szkolenie może odbyć się w maju i tylko jeżeli chętnych będzie co najmniej 20 osób. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się członków cechu do biura cechu w terminie do 15 kwietnia 2018 r.
2.Przepisy na 2018 rok
W 2018 r. nie zmieni się kwota bazowa do ustalenia odpisu na zfśs dla nauczycieli i nadal będzie wynosić 2.618,10 zł.
Wysokość odpisów na zfśs w 2018 r.
   
Odpisy na zfśs w 2018 r.
     
OBOWIĄZKOWE
     
na  jednego zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%)
     
1185,66  zł
     
na  jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o  szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach  pomostowych (50%)
     
1580,89  zł
     
na  jednego młodocianego:
     
w pierwszym roku nauki (5%)
     
158,09  zł
     
w drugim roku nauki (6%)
     
189,71  zł
     
w trzecim roku nauki (7%)
     
221,32  zł
 
       
Zmiany w VAT 2018
   
Czego dotyczy  zmiana
     
Na czym polega
     
Ustawa  wprowadzająca zmianę
     
Wchodzą w życie  jeszcze przed 1 stycznia 2018 r.
           
Zaświadczenia  o rozliczeniach kontrahenta
     
Od  25 grudnia 2017 r. przedsiębiorca będzie mógł za 17 zł uzyskać z urzędu  skarbowego zaświadczenie o rozliczeniach podatkowych jego aktualnego  kontrahenta. Dowie się w ten sposób, czy jego kontrahent złożył w terminie  deklarację, ujął w niej określone zdarzenia i czy zapłacił daninę.  Zaświadczenie, które wyda fiskus, nie będzie zawierało informacji o tym, czy  prawidłowość złożonej już deklaracji nie została zakwestionowana albo czy  urzędnicy nie wydali decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w  innej kwocie. Takiego zaświadczenia nie będzie można uzyskać o przyszłym  kontrahencie, z którym współpraca ma być dopiero prowadzona.
     
Ustawa  z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy ordynacja podatkowa (Dz.U. z  2017 r. poz. 2169)
 
Zmiany w PIT 2018
   
Wchodzą w życie  od 1 stycznia 2018 r.
     
PIT
     
Kwota  wolna od podatku
     
Podwyższona  zostanie kwota wolna od podatku. Tym samym wzrośnie kwota dochodu (podstawa  opodatkowania), od której nie trzeba będzie w ogóle płacić PIT – z  dzisiejszych 6600 zł do 8000 zł.
     
Ustawa  z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez  osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)
     
Zmiany  dla twórców
     
Dwukrotnie,  tj. do kwoty 85 528 zł rocznie, zostanie podwyższony limit pozwalający na  stosowanie przez twórców 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Zarazem  jednak będą ograniczenia, bo podwyższone koszty będą mogli stosować tylko  podatnicy wymienieni w ustawie (np. publicyści, aktorzy, pisarze,  dziennikarze, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz  naukowo-dydaktyczną). Z preferencji nie skorzystają: copywriterzy,  inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze,  analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd.
     
Limity  zwolnień podatkowych
     
Wzrosną,  przykładowo w przypadku:
 
świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 zł do 1 tys. zł (art. 21  ust. 1 pkt 67),
 
świadczeń  z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 zł do 3 tys. zł  (art. 21 usst. 1 pkt 28),
 
dopłat  do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 zł do 2  tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 78).
     
Ulga  dla niepełnosprawnych
     
Zwiększy  się limit dochodu niepełnosprawnego z 9120 zł do 10 080 zł, pozwalający  skorzystać z ulgi przez podatnika mającego na utrzymaniu osobę  niepełnosprawną. Przy odliczeniu wydatków na samochód (do 2280 zł) będą  uwzględniane wszystkie przejazdy, również na zakupy i do lekarza, a nie tylko  na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki na utrzymanie psa asystującego  (do 2280 zł) będzie mógł odliczyć każdy niepełnosprawny. Nowe zasady stosuje  się do rozliczenia dochodów już za 2017 r.
     
Ulga  dla krwiodawców
     
W  rozliczeniu już za 2017 r. ulga wyniesie 130 zł za oddanie litra krwi lub  litra osocza (a nie 3 litrów osocza, jak miało być w rozliczeniu za 2017 r.).
     
Umorzenie  długów
     
Osoby  wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne, którym właściciel (gmina,  miasto) umorzy należności związane z opłatami (np. za prąd i gaz), będą  zwolnione z zapłaty PIT.
             
Ułatwienia  dla przedsiębiorców
     
Zlikwidowany  będzie obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i  rozchodów przez podatników rozpoczynających działalność oraz tych, którzy  zmieniają sposób opodatkowania i muszą prowadzić PKPiR.

    
W dniu 9 września 2017r. odbył  się  festyn rzemieślniczy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  Związek  Pracodawców  w Opolu  
W ośrodku  PETERS  w Turawie  bawiło się   130 osób  - rzemieślnicy  i ich rodziny. Festyn  otworzył  i przywitał wszystkich  Cechmistrz – Jan Dambon.  Na wstępie  przedstawił  nowych członków  Zarządu  ,którzy zostali  wybrani  na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu   w dniu 21.04.2017r, które to zebranie  zbiegło się  z Konferencją  Naukową  z okazji  70 - lecia  nadania sztandaru  dla Cechu .  Zarząd  na posiedzeniu   w dniu 06.09.2017r. przyjął postanowienie  o wyróżnieniu  rzemieślników  z tytułu wieloletniej  pracy rzemieślniczej. W ślad  za tym  Cechmistrz  Jan Dambon  wręczył   tym osobom  dyplomy i okolicznościowe  statuetki. Były  to następujące  osoby:
1 Leokadia Świderska -  Trebel
2.Józef  Zalewski
3.Henryk  Knop
4.Zygmunt  Lipok

Z pośród  zaproszonych gości na festyn przybyli:
Dyrektor Izby Rzemieślniczej  - Grażyna  Dębicka – Ozorkiewicz  ,
Dyrektor Branżowej Szkoły I ST.  im, S.Staszica  w Opolu – Krystyna  Czollek
Opiekun Praktyk przy Szkole  Branżowej  I ST.  im S.Staszica w Opolu  - Lidia Barteczko
Dyrektor   Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr. 1  w Brzegu   - Łukasz Denys

Rzemieślnicy  bawili się wspaniale , a przygrywał im zespół muzyczny   MOHITO  Grzegorz Parobij  z Opola .  Imprezę uatrakcyjnił    występ dziecięcego   zespołu tanecznego  „HAŁAS” z Tarnowa Opolskiego.

Zarząd przypomina iż organizowany jest

Piknik Rzemieślniczy w dniu 09 września 2017r ,

który odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym PETERS w Turawie w godz. 15.00 – 20.00 / nie jak wcześniej informowaliśmy w Grudzicach/

Zapisy będą przyjmowane do dnia 31.08.2017r w biurze Cechu . Przy zapisie należy wpłacić kaucję 30zł za osobę ,która będzie zwrócona na pikniku.Komunikat nr.4


1.Wynagrodzenie młodocianych za okres

1.09.2017 do  30.11.2017


Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r. wyniosło - 4.220,69 zł.

Okres

1.09.2017 r. - 30.11.2017 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

168,83 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

211,03 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

253,24 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).


2.JPK od 2018 roku obejmie wszystkich przedsiębiorców


Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego od początku 2017 roku objęły znaczną grupę przedsiębiorców – małe i średnie firmy, a od początku 2018 roku będą one dotyczyć już wszystkich przedsiębiorstw, nawet tych najmniejszych.

Obowiązek przesyłania raportu JPK_VAT wraz z deklaracją VAT dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prowadzących swoje księgi rachunkowe przy pomocy programów komputerowych, do których zaliczane są także arkusze kalkulacyjne. Zatem obejmuje praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, również te obsługiwane przez biura rachunkowe. Duże przedsiębiorstwa raportują ewidencję VAT w standardzie JPK od 1 lipca 2016 r. Pozostałe struktury JPK muszą przekazać na żądanie organu skarbowego. Małe i średnie przedsiębiorstwa podlegają temu obowiązkowi dopiero od początku 2017 r. Mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą ewidencję VAT, będą zobligowane do przesyłania struktury JPK_VAT od stycznia 2018 roku. Zarówno małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa mają dodatkowo czas na przygotowanie się do raportowania pozostałych struktur JPK na wezwanie organów podatkowych do 30 czerwca 2018 roku.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w Polsce zakończy się era papierowej księgowości. Każdy podmiot – osoba fizyczna, spółka cywilna, spółki prawa handlowego i inni – będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowych elektronicznie, oraz obligatoryjnego przesyłania niektórych informacji do Urzędu Skarbowego a pozostałych – na życzenie Urzędu. Forma przesyłania plików to tzw. Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK.


3.Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców


Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń.

Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza nowe rozwiązania w zakresie:

- możliwości jednorazowego rozliczenia nakładów na wybrane środki trwałe do wskazanego limitu (przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji) oraz bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie nabycie środków trwałych:

-podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nieruchomości i środki transportu);

-wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Przepisy dopuszczają uwzględnienie w limicie 10 tys. zł wartości kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków musi być wyższa niż 3,5 tys. zł;

-znowelizowane przepisy umożliwiają zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (do wysokości 100 tys. zł) dokonanych wpłat (zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych (z grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, o wartości co najmniej 10 tys. zł), których dostawa zostanie wykonana w następnych okresach rozliczeniowych;

-wskazany w ustawie limit 100 tys. zł obejmuje sumę wpłat zarówno na poczet nabycia środków trwałych (zaliczek), jak i dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych (zaliczka zostanie uwzględniona przez pomniejszenie kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych)

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit 100 tys. zł odnosi się łącznie do wszystkich wspólników tej spółki;

Przepisy te mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Nowelizacja ustawy, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 28 lipca 2017 r. (poz. 1448), wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komunikat nr 3

Z życia organizacji

 1. Zarząd Cechu organizuje jak co roku Piknik Rzemieślniczy który odbędzie się  w dniu 9 września 2017 r. na terenie strzelnicy w  Grudzicach. Chętni mogą się zapisywać w biurze Cechu do 31.08.2017r. Ponieważ w poprzednich latach zdarzało się ze członkowie zapisywali  się na piknik, Cech zamawiał określoną ilość posiłków, a później rzemieślnicy  rezygnowali - niepotrzebnie były wydawane pieniądze –to teraz każdy zapisujący  się rzemieślnik będzie wpłacał kaucję w kwocie 30 zł od osoby. Kaucja będzie zwracana na Pikniku przy podpisaniu listy. Osoby, które zapiszą się o nie będą obecne na Pikniku nie otrzymają  zwrotu kaucji, która w części pokryje koszty zamówionego wyżywienia dla nich.
 2. Zarząd Cechu organizuje szkolenia dla rzemieślników -fryzjerów w zakresie  koloryzacji. Szkolenia będą prowadzone przez profesjonalistów firmy Loki-Koki w  grupach 12 osobowych. Szkolenie - warsztaty dla chętnych będzie opłacone przez  Cech. Termin pierwszego szkolenia to 11.07.2017r. Chętni mogą się zapisywać w biurze Cechu do 28 .06.2017  r.
 3. Biuro Cechu od dnia 12 czerwca 2017 r będzie czynne  w godz. 7.00- 15.00.


Wynagrodzenia uczniów w okresie 01.06.2017 -  31.08.2017
Wysokość świadczenia urlopowego w 2017 r.
W myśl  znowelizowanego art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs, świadczenie urlopowe wypłacają  pracodawcy spoza sektora finansów publicznych, zatrudniający mniej niż 50  pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego  roku.
                           
Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach        pracy
              
na        pełny etat - 1.185,66 zł
              
na        3/4 etatu - 889,25 zł
              
na        1/2 etatu - 592,83 zł
       
    

Komunikat nr  2
    
 1.   
Z życia    organizacji
W dniu 21.04. 2017r odbyło się Walne Zgromadzenie  Członków Cechu. Było to również zgromadzenie walne wyborcze. Wybierane były  władze Cechu. Na najbliższą 4-letnią kadencję został wybrany nowy Zarząd , oraz  Komisja Rewizyjna. Nie został wybrany Sąd Cechowy ze względu na brak chętnych .  

W skład Zarządu weszli:
Cechmistrz Jan Dambon

I Podstarszy Jan Ziemba
II Podstarszy Marek Tenczyński
Sekretarz Dariusz Grzeszczuk
Skarbnik Marek Malik
Członkowie: Tadeusz Charciarek
Jan Gebauer
Mariusz Dobkowski
Krystian Ressel

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący : Franciszek Furgol
Z-ca przewodniczącego Małgorzata  Koniarska
Członek Jerzy Fila

Zastępcy członków : Bernadeta  Kaźmierczak
Helena Saładziak2.Ważne informacje

 
    
 • Izba Rzemieślnicza    jak co roku organizuje dla uczniów III klas jedno i dwudniowe szkolenia mające    na celu zapoznanie się z przebiegiem egzaminu, z zakresem egzaminu w    poszczególnych tematach. Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny. Koszt    szkolenia dwudniowego to kwota 60 zł , zaś jednodniowego to kwota 45 zł.    Zgłoszenia można składać do 19.05.2017 w Izbie Rzemieślniczej w    Opolu.
 
    
 • Izba    Rzemieślnicza informuje iż tegoroczna sesja egzaminacyjna rozpocznie się już    na początku lipca 2017. W związku z tym prosi się o wcześniejsze składanie    wniosków do egzaminów. Kompletne wnioski wraz z wpłatą można składać bez kopii    świadectwa ukończenia szkoły , które to można dostarczyć do dnia    egzaminu.
 
    
 • Izba    Rzemieślnicza organizuje warsztaty fryzjerskie, które mają za zadanie    udoskonalanie umiejętności , oraz lepsze przygotowanie do egzaminu    czeladniczego w następujących tematach:
-wyciskanie fal na mokro , techniki nawijania trwałej  ondulacji, nakręcanie loków płaskich i spiralnych
- uczesanie fryzury wieczorowej o modnej  linii
- strzyżenie fryzury męskiej
- strzyżenie damskie zgodnie z nowoczesnymi trendami  mody fryzjerskiej
Zajęcia prowadzone są w małych 10-cio osobowych grupach.  Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Ośrodek Szkoleniowy  Rzemiosła
Koszt jednego kursu to kwota 100 zł.  
 
    
 • Przy Izbie    Rzemieślniczej powstał KLUB EMERYTA RZEMIEŚLNIK. W dniu 31 maja 2017 r. o    godz. 15:30 odbędzie się spotkanie emerytów, na które serdecznie    zapraszamy.

 
  
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu przypomina    o złożeiu dokumentów do refundacji .
  
W celu rozliczenia refundacji prosimy o dostarczenie    następujących dokumentów :
  
      
 1.     
kopie list płac młodocianych      pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru      wynagrodzenia,
    
 •     kopia dowodu opłacenia składek na      ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji      rozliczeniowej(DRA)
 •     
 •     RSA w przypadku zwolnienia      lekarskiego
 •   
  W przypadku    pytań prosimy o kontakt z biurem Cechu tel. 77 454 38 52 wew    25

  Szanowni Państwo,


  Uprzejmie informujemy, iż 16 lutego br., godz. 11.00 – 13.00 w Opolu (Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek, ul. Piastowska 14) odbędzie się Konferencja dla pracodawców woj. opolskiego pn. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim” organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Podczas konferencji Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przedstawi możliwości związane z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez pracodawców na wsparcie szkoleń pracowników w 2017 roku. Natomiast ze strony Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaprezentowany będzie nowy projekt Baza Usług Rozwojowych oraz wsparcie szkoleniowo - doradcze dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach 2014-2020. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przedstawi instrumenty inżynierii finansowej realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, a także zaprezentuje harmonogram naborów wniosków dla przedsiębiorców w 2017 roku.

  Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencji.
  W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu, uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na adres: e.feresztyn@wup.opole.pl.
  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.